Wydział Nauczania

Wydziałem Nauczania kieruje Naczelnik Wydziału

Do zadań realizowanych przez Wydział należy:
Kształtowanie i wychowywanie słuchaczy oraz elewów w oparciu o programy nauczania w celu przygotowania ich do zajmowania stanowisk dla strażaków i podoficerów.
Prowadzenie działalności wydawniczej na potrzeby realizowanych kursów.
Podnoszenie poziomu nauczania przez rozbudowę bazy dydaktycznej Szkoły.
Udział w planowaniu procesu dydaktycznego.
Opiniowanie planów rozdziału środków finansowych na poszczególne działy i wydziały Szkoły.
Opiniowanie planów nauczania na poszczególne kursy.
Dokumentowanie pracy Wydziały Nauczania.
Prowadzenie biblioteki szkolnej.